Sản phẩm đã chọn

Chọn thêm sản phẩm
Ảnh SKU Giá Thành tiền
{{ formatPrice(item.price, true) }} VNĐ {{ formatPrice(item.price*item.quantity, true) }} VNĐ   Xóa
Số lượng sản phẩm: {{ totalQuantity }} | Tổng tiền tạm tính: {{ formatPrice(totalPrice, true) }} VNĐ


Chọn phương thức thanh toán

Cách thanh toán